Steun ons en help Nederland vooruit

Klimaat- en energieneutrale gemeente

De gemeente Westland heeft in 2014 de ambitie uitgesproken om de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland te worden. D66 ondersteunt dit van harte. Niet alleen geeft dit Westlandse producten een goede uitgangspositie om zichzelf als duurzaam te verkopen en de Westlandse economie een goede concurrentiepositie te bezorgen, maar het zorgt ook voor een prettiger leefomgeving en gezondheid. Bovendien draagt de gemeente daarmee bij aan een beter milieu op globaal niveau.

Op het gebied van de verduurzaming van de glastuinbouw zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet. De ambitie is groot, maar moet nog verder verwezenlijkt worden.

D66 wil dat de gemeente zich tot doel stelt om binnen een bepaalde termijn als gemeente volledig klimaat- en energieneutraal te zijn en daartoe een samenhangend beleid ontwikkelt. Dat betekent dat niet alleen de glastuinbouwsector moet verduurzamen, maar dat ook op andere terreinen een omslag naar duurzame oplossingen nodig is. Zo moeten bijvoorbeeld gebouwen en woningen energieneutraal worden en het vervoer overstappen op duurzame energiebronnen.

D66 wil dat alle nieuw te bouwen woningen en scholen energieneutraal worden gebouwd. Dat betekent ook dat ze niet meer op het aardgasnet worden aangesloten. In het te ontwikkelen beleid richting een klimaat- en energieneutrale gemeente zijn plannen opgenomen voor de transitie van bestaande woningen, scholen en bedrijven van een aansluiting op aardgas naar het gebruik van duurzame alternatieven. Te denken hierbij valt aan het aansluiten van woningen op aard- of (duurzame) restwarmte of het gebruik van warmtepompen.

Met woningcorporaties moeten afspraken worden gemaakt over het verduurzamen van hun woningvoorraad. Ook woningeigenaren moeten worden gestimuleerd en worden ondersteund om hun woning duurzamer te maken. D66 wil dat de gemeente een duurzaamheidsloket inricht waar inwoners ondersteuning kunnen krijgen bij het verduurzamen van hun woning.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018