Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor nieuwkomers

Een snelle integratie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving is in het belang van iedereen. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. Die integratie moet al beginnen bij de eerste opvang. Daarom moeten vluchtelingen direct vanaf dag 1 beginnen met het leren van de Nederlandse taal en hun inburgeringstraject.

Statushouders moeten vaak lang wachten op woonruimte waardoor ze onnodig lang in een opvangcentrum moeten verblijven. Dat belemmert een snelle integratie. Van de grotere gemeenten in Nederland is Westland de gemeente met de grootste achterstand bij het huisvesten van statushouders. Dat vinden wij niet iets om trots op te zijn. D66 wil dan ook dat de gemeente in samenwerking met de woningbouwverenigingen zorgt voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen. Kleinschalige en gemengde huisvesting met andere groepen uit de gemeente verdient daarbij de voorkeur.

De gemeente moet een grotere rol krijgen bij de inburgering van nieuwkomers. Statushouders zijn sinds 2013 zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Zo zijn ze zelf verantwoordelijke voor het kiezen van een taalcursus en moeten zij zelf de studietoeslag aanvragen die nodig is om deze cursussen te volgen. Dit beleid heeft ervoor gezorgd dat het slagingspercentage voor de inburgeringscursus de laatste jaren in gedaald naar zo’n 30%, waar dit daarvoor nog 80% was. Voor mensen die de Nederlandse taal (nog) niet spreken is het moeilijk om zelf hun weg te vinden. D66 wil dan ook dat de gemeente statushouders beter begeleidt en ondersteunt bij hun inburgering en daarbij maatwerk aanbiedt. Zo kunnen lager opgeleide vluchtelingen gestimuleerd worden om, naast hun inburgering, praktijkervaring op te doen door het lopen van stages, het doen van vrijwilligerswerk of andere leerwerkmogelijkheden. Hoger opgeleiden zouden een intensieve cursus Nederlands moeten kunnen volgen en – met behoud van uitkering – verder moeten kunnen studeren om hun expertise te behouden en verder te ontwikkelen.

Gemeenten moeten voorwaarden scheppen om alle burgers, dus ook vluchtelingen, zo goed mogelijk te laten participeren. D66 wil dan ook dat er met elke vluchteling bij aankomst in de gemeente een individueel plan van aanpak wordt gemaakt, waarin het krijgen van inkomen uit werk het uitgangspunt is. Ook hierbij dient maatwerk te worden geboden. Een passend (werk)aanbod komt de motivatie en daarmee de integratie ten goede. Bied de mogelijkheid om met behoud van uitkering een opleiding te volgen als dit de kans op werk vergroot. Als een traject naar werk (nog) niet mogelijk is, moet er voor alternatieve mogelijkheden om te participeren worden gezorgd, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk.

In het inburgeringstraject moet specifiek aandacht worden besteed aan het halen van een zwemdiploma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018