Steun ons en help Nederland vooruit

Goed bestuur

Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Een sterk bestuur stapt over politieke tegenstellingen en (gemeente)grenzen heen en legt verantwoording af, ook als voor de uitvoering van taken een samenwerking met andere gemeenten nodig is. Samenwerking is niet alleen effectief, maar soms ook onvermijdelijk om taken goed uit te voeren, en daarmee in het belang van onze inwoners. Beslissingen die genomen worden in gemeenschappelijke regelingen, bijvoorbeeld welke zorg wordt ingekocht, raken onze inwoners direct. Daarom maakt D66 zich hard voor meer democratische legitimiteit en controleerbaarheid van samenwerkingsverbanden.

D66 wil dat er voor de komende bestuursperiode een richtlijnenprogramma wordt opgesteld met 10 á 12 punten die door alle partijen worden ondersteund. Dit in plaats van een dichtgetimmerd akkoord tussen coalitiepartijen. In de nieuwe raad zal dan ook geen sprake zijn een coalitie en een oppositie. Op die manier is er ruimte voor wisselende meerderheden in de raad op onderwerpen die geen onderdeel uitmaken van het richtlijnenprogramma. Partijpolitieke punten worden als ‘open voorstellen’ ingediend, waarbij steeds een – verschillende – raadsmeerderheid moet worden gezocht. In principe is er bij elk voorstel een zogenoemde vrije stemming voor alle raadsleden. Dit maakt het bestuur daadkrachtig en zorgt ervoor dat er beter wordt geluisterd naar de wensen van inwoners.

Een goed bestuur is transparant en controleerbaar. Bij macht hoort immers tegenmacht. Uiteraard wordt het college gecontroleerd door de raad, maar ook anderen hebben een taak, zoals lokale media en initiatieven van inwoners. Daarbij is D66 een voorstander een actieve gemeentelijke rekenkamer(commissie), met slagkracht. De rekenkamer helpt raadsleden en betrokken inwoners met het controleren van het college. Een voorwaarde hierbij is dat de rekenkamer beschikt over een toereikend budget, dat aanbevelingen verplicht door het college worden voorzien van een reactie waarbij wordt aangegeven hoe de aanbevelingen worden opgevolgd, en dat alle rapporten in de raad worden behandeld. Sturing vanuit de raad moet ervoor zorgen dat de onderzoeken van de rekenkamer actueel zijn en bijdragen aan besluitvorming door de raad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018