Steun ons en help Nederland vooruit

Energietransitie

Bij de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Dat kan onder meer door de daken van alle gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen (ook op scholen), uitsluitend groene energie in te kopen en mee te werken aan het faciliteren van initiatieven die de overgang op duurzame energie mogelijk maken en versnellen. Het uitvoeren van de aardwarmteboringen is hiervan een goed voorbeeld.

De energietransitie in de glastuinbouw kan vorm krijgen door gebruik te maken van geothermie en restwarmte. Daarom vindt D66 dat verdere ontwikkeling van en investering in warmtenetten, smartgrids of warmterotondes van groot belang.

D66 wil dat de gemeente elektrisch rijden stimuleert door het beschikbaar stellen van voldoende laadplekken, die gevoed worden met groene stroom.

Ook wil D66 dat er bij de aanbesteding van openbaar vervoer eisen worden gesteld aan het rijden op duurzame energie. Alle gemeentevoertuigen rijden in beginsel elektrisch of op een andere duurzame energiebron. En uiteraard vindt D66 dat het college hierbij het goede voorbeeld moet geven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018