Steun ons en help Nederland vooruit

Een veilige buurt

Een onderdeel van preventie waarbij de gemeente een belangrijke rol speelt is de uitstraling van een buurt. Een buurt met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 vindt het daarom ook de taak van de gemeente om de openbare ruimte schoon en heel te houden. In de gemeente Westland is dat over het algemeen goed geregeld en werkt het meldpunt Leefomgeving goed. Onveilige plekken moeten in beeld worden gebracht en samen met de inwoners worden aangepakt. Nieuwe onveilige plekken moeten worden voorkomen door bij nieuwbouwplannen een veiligheidstoets uit te voeren.

Preventie betekent ook dat we inwoners ondersteunen en mobiliseren om weerbaar te zijn tegen vormen van criminaliteit en overlast. Inwoners zijn medeverantwoordelijk voor hun woonomgeving en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het schoon en veilig houden daarvan. D66 is een voorstander van buurtpreventieteams en buurt-WhatsApp-groepen. Deze hebben als bijkomend voordeel dat mensen elkaar beter leren kennen en zich meer betrokken voelen bij wat er in hun buurt gebeurt. Ook wijkagenten vervullen een belangrijke rol als het gaat om preventie, weten wat er speelt en het betrekken van bewoners bij het voorkomen en opsporen van criminaliteit en overlast.

Om de zelfredzaamheid van bewoners te vergroten is het belangrijk dat het risicobewustzijn wordt vergroot. Dit kan door het geven van voorlichting en het stimuleren van maatregelen voor brand- en inbraakpreventie. Wijkagenten moeten samen met de sociaal makelaars optrekken, bij het geven van voorlichting, het aanwezig zijn bij inspraakmomenten en het op een laagdrempelige manier aanspreekbaar zijn in de wijk.

D66 wil ook meer aandacht voor het fenomeen van ondermijnende criminaliteit: criminaliteit waarbij de onderwereld en de bovenwereld verweven raken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018