Steun ons en help Nederland vooruit

Belastingen

Gemeentelijke belastingen moeten zo eenvoudig mogelijk worden ingericht, zodat iedere inwoner en ondernemer begrijpt wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen. Inwoners dienen ook meer te worden betrokken bij het vaststellen van de waarde (WOZ) van hun huis. Die is belangrijk als grondslag voor de onroerendezaakbelasting (ozb).

Gemeentelijke heffingen (leges, retributies en heffingen) moeten kostendekkend zijn. Daarbij moet duidelijk zijn welke directe en indirecte kosten worden toegerekend. De leges en retributies, zoals die voor een bouwaanvraag of trouwen, moeten in verhouding staan tot de daadwerkelijke kosten. Daarnaast moeten de lasten eerlijk verdeeld zijn. Dat betekent bijvoorbeeld geen onevenredig hoge afvalstoffenheffing voor alleenstaanden/eenpersoonshuishoudens. Bij het bepalen van de hoogte van te betalen (bouw)leges wordt rekening gehouden met duurzame componenten van een initiatief; hoe duurzamer een initiatief, hoe lager de leges.

De kostendekkendheid van gemeentelijke heffingen biedt overigens een goede stimulans om zo efficiënt mogelijk te functioneren en om de kosten voor de inwoners zo veel mogelijk te beperken. Dat doel heeft D66 niet alleen bij de zogenoemde ‘doelheffingen’, maar ook bij de ozb. De gemeentelijke heffingen mogen niet stijgen, liever ziet D66 een verlaging. Bij tekorten op de begroting zoekt D66 dan ook in eerste instantie naar bezuinigingen of mogelijkheden om taken efficiënter en goedkoper uit te voeren, voordat een stijging van de lasten aan de orde komt. Eventuele bezuinigingen ontzien zo veel mogelijk de kerntaken van de gemeente. Waar mogelijk worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij het invullen van bezuinigingen betrokken.

D66 is tegen toeristen- en terrassenbelasting. Nu arbeidsmigranten staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen levert toeristenbelasting ook veel minder op. Terrassen verhogen de aantrekkelijkheid van de dorpskernen. Dit mag door een belasting niet ontmoedigd worden. Bovendien leveren deze belastingen bureaucratie op. D66 is ook tegen hondenbelasting.

Gemeenten mogen geen inkomensbeleid voeren via belastingen, maar mogen wel bepaalde belastingen kwijtschelden. Dit heeft echter als nadeel dat het mensen het gevoel geeft dat bepaalde gemeentelijke voorzieningen ‘gratis’ zijn. D66 ziet liever dat de gemeente een gericht armoedebeleid voert. Dat kan bovendien specifieker worden ingezet en gericht zijn op activering.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018