Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2020-11-10 Algemene beschouwingen 2021

Inleiding

“Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft”. Deze uitspraak van Wim Kan is nog nooit zo waar geweest als dit jaar. Waar in november 2019 ons voornaamste probleem nog het tekort op de jeugdzorg was, is dat in november 2020 een scala aan problemen. De volksgezondheid en met name de zorg in de ziekenhuizen ligt volkomen overhoop, veel bedrijven en culturele instellingen werden gedwongen gesloten, sportcompetities verdwenen in het niets en de leerlingen en docenten op de basisscholen en in het voortgezet en hoger onderwijs hebben het meest uitzonderlijke schooljaar ooit beleefd.

Toch zijn er ook lichtpuntjes. Onze horecaondernemers bijvoorbeeld die hun bedrijfsvoering in korte tijd wijzigden om hun producten bij de mensen thuis te krijgen, net als de bibliotheken. Er ontstonden allerlei lokale en particuliere initiatieven die ouderen en mensen die in een sociaal isolement zaten, hielpen. Ook wij hebben geprobeerd hier ons steentje aan bij te dragen en wij hopen dat de Westlanders dit ook in deze en de komende maanden blijven vasthouden.

Hoe erg de toestand in de wereld ook is, er blijft één zekerheid: de indeling van onze begrotingsbijdrage in ‘wat gaat goed?’, ‘wat kan beter?’ en ‘wat missen we?’.

Wat gaat goed?

Huisvesting

Overal in Westland wordt gebouwd. Van kleine inbreidingsplannen tot grote woonwijken, het aantal woningen in de gemeente stijgt. Met de woonvisie in de hand wordt er gezorgd voor een verdeling in verschillende prijsklassen en in koop en huur. Als ook toekomstige generaties Westlanders in deze gemeente een huis willen vinden, zullen we de komende jaren ingrijpende en soms moeilijke keuzes moeten maken. Hoogbouw kan hierbij niet meer worden uitgesloten, gelet op de omvang en het gebruik van ons grondgebied. In de Omgevingsvisie zullen dergelijke uitgangspunten moeten worden vastgelegd. Al dit bouwen leidt wel tot de vraag in hoeverre we tegemoetkomen aan de behoefte aan middenhuurwoningen en betaalbare woningen voor starters en ouderen. Graag horen wij hier meer over.

Investeringen

De overheid grijpt een crisisperiode vaak aan om te bezuinigen in plaats van te investeren. Het college durft het aan om de raad voor te stellen om investeringen te doen, met name in voorzieningen van algemeen belang zoals zwembad De Waterman en de Reddingsbrigade Monster. Deze investeringen dragen bij aan de sociaal-economische kracht van Westland en zijn dan ook verantwoorde uitgaven voor de toekomst.

Veiligheid

De veiligheidscijfers in Westland zien er goed uit. Als gevolg van het thuiswerken is het aantal woninginbraken in het hele land gedaald. Het college stelt ook dit jaar voor om 110.000 euro beschikbaar te stellen om particuliere beveiligingsbedrijven in te huren. Tot op heden is ons niet duidelijk wat dit ons oplevert. Hoeveel uren krijgen wij hiervoor én wat is het werkelijke nut hiervan? Wij zijn ook van mening dat dit geld een betere bestemming kan krijgen, bijvoorbeeld door een uitbreiding van het aantal boa’s of een extra vergoeding aan onze boa’s te geven voor al het werk tijdens de coronacrisis.

Een ander maatschappelijk probleem is het bij zich dragen en soms ook gebruiken van messen door kinderen jonger dan zestien jaar. De burgemeester van Zaanstad heeft de minister van Justitie en Veiligheid opgeroepen om maatregelen te nemen, maar die maakt daar geen haast mee. Als gemeente kunnen wij zelf het probleem aanpakken door een aanpassing van de APV. Om het college te verzoeken met een voorstel te komen dienen wij een motie in.

Wat kan beter?

Onderwijshuisvesting

Schoolgebouwen staan weer in het middelpunt van de belangstelling. Zo is er veel aandacht voor ventilatie in relatie tot de verspreiding van het coronavirus. Kan het college bevestigen dat alle  schoolgebouwen in onze gemeente voldoen aan de eisen? En kan het college verzekeren dat onze leerlingen de komende winter niet met alle ramen open onderwijs moeten volgen?

Nieuwbouw van scholen staat ook op de agenda, zeker sinds er op voorstel van D66 Westland een geactualiseerd huisvestingsplan wordt gemaakt. Vooruitlopend op de bouw van een nieuwe wijk  tussen de Poeldijkseweg en de Erasmusweg zal er een nieuwe basisschool worden gebouwd. Deze moet niet alleen de kinderen uit de nieuwe wijk opvangen, maar ook zorgen voor minder druk op  de bestaande scholen. Laten we niet de klassieke fout maken hier een te klein schoolgebouw neer te zetten. Hoe zit het met de andere scholen? Is er de komende jaren voldoende ruimte om alle kinderen een plek te bieden?

De nieuwbouw van een andere school schiet nog niet op. De openbare daltonschool in Hoogeland laat nog steeds op zich wachten. De druk op de andere scholen in Naaldwijk is hoog, de  schoolroutes vanuit Hoogeland zijn niet altijd verkeersveilig en voor de daltonschool als geheel is deze nieuwe school meer dan gewenst. Wat zijn de concrete plannen en de tijdslijn om te komen tot nieuwbouw van een basisschool in Hoogeland?

Huisvesting arbeidsmigranten

Het glastuinbouwcluster kan niet meer goed functioneren zonder arbeidskrachten uit andere landen van de Europese Unie. Voor D66 Westland is het uitgangspunt dat iedereen die in Nederland  komt werken een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd heeft, of het nu gaat om medewerkers van internationale organisaties uit Zuid-Amerika, wetenschappers uit India of tomatenplukkers uit Oost-Europa.

Ooit was de afspraak dat in Westland tweeduizend bedden zouden worden gerealiseerd voor arbeidsmigranten. Door allerlei oorzaken is dat nog steeds niet gelukt waardoor de buurgemeenten  een onevenredige belasting op hun woningvoorraad hebben gekregen en er zelfs mensen buiten in tentjes moeten slapen. Het is dan ook niet vreemd dat dit tot schermutselingen heeft geleid  tussen de besturen van Den Haag en Westland.

De afspraak uit 2012 lijkt een dode letter te zijn geworden terwijl deze toch de basis vormt voor het gemeentelijk beleid. Om voor Westland, de sector en de buurgemeenten duidelijk te maken dat het realiseren van tweeduizend bedden nog steeds de intentie van Westlands is, vragen wij de raad met een motie om de afspraak uit 2012 opnieuw te bevestigen.

Voortgang beleidsplannen

Op voorstel van het college stelt de raad met enige regelmaat beleidsplannen en visies vast. Deze plannen staan vol met streefbeelden, deelacties en stippen op de horizon. Vaak wordt het na het vaststellen van een dergelijk plan en de publiciteit eromheen akelig stil. Ongetwijfeld wordt er door het college en de ambtelijke dienst achter de schermen hard gewerkt aan de realisatie, maar de raad en de inwoners zijn het zicht op de voortgang kwijt. Een, maar niet het enige, voorbeeld is het afvalplan waar de gemeente wijk voor wijk zou overgaan naar een andere manier van  afvalinzameling. Bewoners vragen zich terecht af wanneer hun wijk nu eindelijk aan de beurt is. Herkent het college zich hierin en hoe stelt het college zich voor om op een structurele wijze invulling te geven aan de informatiebehoefte van raad en inwoners?

Wat missen we?

Rookvrije speeltuinen

Onlangs heeft Westland zich met de GGD en de andere gemeenten in Haaglanden aangesloten bij Nederland rookvrij. Doel hiervan is te komen tot een rookvrije generatie. De beste manier om te  zorgen dat kinderen niet gaan roken, is te voorkomen dat ze anderen zien roken. Daarom zijn de schoolpleinen per 1 augustus al rookvrij gemaakt. D66 Westland wil dat uitbreiden tot alle  openbare speelplaatsen in de gemeente door het opnemen van een verbodsbepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening. In de commissie Bestuur is onlangs gesproken over het opstellen van een wijzigingsvoorstel voor de APV. Met een motie verzoeken wij het college rookvrije speeltuinen op te nemen in dit voorstel en aan de raad voor te leggen.

Bewegingsonderwijs

Behalve niet gaan roken is voldoende beweging van wezenlijk belang voor de gezondheid van onze jeugd. Jongeren zitten tegenwoordig vaker binnen achter een scherm dan dat ze buitenspelen.  Het gevolg is dat kinderen beweegarmoede hebben en een achterstand oplopen in hun motorische ontwikkeling. Deze achterstand kan worden voorkomen door deze vroegtijdig te signaleren, bijvoorbeeld door vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Deze zijn op de meeste basisscholen aanwezig, maar starten pas met groep 3. D66 Westland vindt dat bewegingsonderwijs ook in groep 1  en 2 gegeven moet worden, maar de scholen zien hier tegenop vanwege de kosten. Wij willen het college vragen om te onderzoeken wat de kosten zijn van het uitbreiden van het bewegingsonderwijs met groep 1 en 2 en dienen daartoe een motie in. Daarnaast pleiten wij ervoor om het succesvolle project ‘bewegend leren’ dat binnenkort eindigt, te verlengen. Daartoe dienen wij een amendement in.

Tweede Kamerverkiezingen

Op 17 maart 2021 worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft inmiddels voorstellen gedaan om deze verkiezingen ‘coronaproof te organiseren. Een van de voorstellen is om in alle gemeenten ook op de twee dagen voorafgaand aan de verkiezingen stembureaus te laten openen. D66 Westland steunt dit idee  maar is wel bezorgd dat het openen van slechts een of enkele stembureaus het aantal reisbewegingen zal vergroten. Het beperken van reisbewegingen staat centraal in het beleid van de regering om de verspreiding van het virus te beperken. Wij verzoeken het college daarom ervoor te zorgen dat er op de maandag en dinsdag zo veel mogelijk stembureaus geopend worden, maar dat er minimaal één stembureau in elk van de elf dorpen zal zijn. Hiertoe dienen wij een motie in.

Uitleiding

De coronacrisis heeft het afgelopen jaar een grote wissel getrokken op onze samenleving. Bedrijven, zzp’ers, ouderen en eenzame mensen verdienen onze aandacht en krijgen deze ook. Denk  hierbij aan de landelijke en regionale ondersteuningsmaatregelen en alle mooie individuele initiatieven van particulieren en instellingen.

Onze aandacht moet ook uitgaan naar de Westlandse instellingen in de sociaalmaatschappelijke sector, de cultuursector en de sport. D66 Westland streeft ernaar dat geen van deze instellingen omvalt als gevolg van de crisis. Ook voor de gemeente Westland zou dat een verlies zijn, niet alleen door het gat dat er in een dorp valt als zo’n instelling verdwijnt, maar ook door het mislopen van de huur van gemeentelijke panden en de afgegeven gemeentegaranties voor leningen. Kan het college een overzicht geven van de afgegeven gemeentegaranties aan Westlandse instellingen en het risico dat de gemeente loopt als er instellingen om gaan vallen?

Slot

Hiermee kom ik aan het slot van de algemene beschouwingen van D66 Westland. D66 Westland wenst de raad, het college, de griffie en de ambtenaren een succesvol begrotingsjaar toe.

Benjamin Hofland

fractievoorzitter D66 Westland

10 november 2020

 

Gepubliceerd op 13-11-2020 - Laatst gewijzigd op 13-11-2020