Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2020-11-10 Motie voldoende stembureaus tijdens verkiezingen Tweede Kamer

M O T I E

Voldoende stembureaus tijdens verkiezingen Tweede Kamer

De Raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op 10 november 2020,

Overwegende dat

  • de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 onder bijzondere omstandigheden en coronaproof moeten plaatsvinden
  • het kabinet bijzondere maatregelen voorbereidt om drukte in de stemlokalen te voorkomen en het mogelijk te maken dat iedereen zijn stemrecht kan uitoefenen
  • het kabinet daarbij onder meer ‘early voting’ mogelijk wil maken, door gemeenten te verplichten ook op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 een minimaal aantal stemlokalen open te stellen
  • er minimaal vier in plaats van drie stembureauleden per stemlokaal aanwezig moeten zijn
  • het gewenst is het aantal reisbewegingen, vanwege het voorkomen van verdere verspreiding van het virus, zoveel mogelijk te beperken en ook mensen die minder mobiel zijn de mogelijkheid te bieden om op maandag of dinsdag hun stem uit te brengen

Verzoekt het college

  • op 17 maart 2021 zoveel mogelijk (extra) stemlokalen in te richten
  • ook op 15 en 16 maart 2021 zoveel mogelijk stemlokalen open te stellen, maar ten minste een in elk dorp
  • tijdig te starten met het werven van stembureauleden

en gaat over tot de orde van de dag.

Benjamin Hofland
D66 Westland

Nico de Gier
PvdA Westland

Ulbe Spaans
GroenLinks Westland

Gepubliceerd op 13-11-2020 - Laatst gewijzigd op 13-11-2020