Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2018-12-11 motie zonnepanelen de vang

M O T I E

Zonnepanelen De Vang

De Raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op 11 december 2018,

Constaterende dat

• ingevolge de European Energy Directive in 2020 de EU een efficiencydoelstelling van 20% in energieverbruik moet halen
• de gemeente een energieonderzoek heeft uitgevoerd bij gemeentelijk vastgoed dat heeft geleid tot mogelijke energiebesparende maatregelen

Overwegende dat

• het college in het afgelopen jaar toezeggingen heeft gedaan over plaatsing van zonnepanelen op het pand De Vang/Nederland 3 in Wateringen
• het college heeft meegedeeld dat plaatsing van zonnepanelen, voornamelijk door het vervallen van de salderingsregeling, in de periode tot 2030 niet rendabel wordt geacht
• in het Regeerakkoord door het kabinet is afgesproken dat de salderingsregeling wordt vervangen door een terugleversubsidie waarbij binnen zeven jaar de kosten van zonnepanelen kunnen worden terugverdiend
• gemeentelijke overheden een verantwoordelijkheid hebben om een bijdrage te leveren om de klimaatdoelstellingen te halen

Verzoekt het college

• op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot plaatsing van zonnepanelen op het dak van De Vang

en gaat over tot de orde van de dag.

Benjamin Hofland
D66 Westland

Ulbe Spaans
GroenLinks Westland

Lianda Heijl
VVD Westland

Nico de Gier
PvdA Westland

Gepubliceerd op 12-12-2018 - Laatst gewijzigd op 12-12-2018