Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2018-11-06 algemene beschouwingen 2019

Inleiding

Precies een jaar geleden stond op deze plaats D66-fractievoorzitter Tamara van Riet voor haar laatste algemene beschouwingen. Aan het begin van haar bijdrage kondigde zij aan dat na de verkiezingen hier een nieuwe fractievoorzitter zou staan die de door ons in 2010 ingestelde positief-kritische lijn zou gaan voortzetten.

U zult merken dat zij het ook op dit punt volkomen juist had. De personele samenstelling van onze fractie mag dan voor een deel veranderd zijn, onze lijn is niet gewijzigd. Ook deze periode zijn wij positief waar het kan, kritisch waar het moet en leggen wij de vinger op de zere plek waar het nodig is.

Ik wil nu ingaan op een aantal punten in deze begroting die onze fractie belangrijk vindt. In lijn met onze bijdragen van de afgelopen jaren is ook nu weer gekozen voor de indeling: ‘wat gaat goed?’, ‘wat kan beter?’ en ‘wat missen we?’.

Wat gaat goed?

Bewonersparticipatie

In het Westlands akkoord en het Uitwerkingsprogramma is er veel aandacht voor bewonersparticipatie. Een van de kernpunten van D66 is vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zélf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel tot verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. Wij steunen dan ook het programma ‘Right to Challenge’ waar inwoners zelf de regie krijgen over hun leefomgeving.

Waar het gaat om bewonersparticipatie bij projecten wil D66 dat er maatwerk wordt toegepast. Niet elk project is hetzelfde en participatie is daarom geen eenheidsworst. Maak vooraf duidelijk welke inbreng er wordt verwacht en vooral hoe wij als raad aan het eind van het traject met het gelopen participatietraject omgaan. De ervaringen uit het verleden moeten geen garantie zijn voor de toekomst.

Onderwijshuisvesting

Over enkele weken presenteert de wethouder Onderwijs, die zichzelf graag wethouder Onderwijshuisvesting noemt, het nieuwe integrale plan voor de schoolgebouwen in onze gemeente. D66 hoopt dat wij door dit integrale plan verlost worden van allerlei ad hoc-voorstellen voor een extra lokaal hier of daar. D66 hecht aan een divers onderwijsaanbod, zowel in richtingen als onderwijskundige methodes. Het beeld is ontstaan dat er bij de bouw van nieuwe scholen in nieuwe woonwijken een soort ‘handjeklap’ is tussen de schoolbesturen. Waarom zetten we niet als gemeente in een woonwijk een schoolgebouw neer en laten de nieuwe bewoners bepalen welke richting de school krijgt? Over participatie gesproken. Wij vragen de wethouder in hoeverre het beeld van ‘handjeklap’ klopt en wat hij vindt van ons idee.

Wat kan beter?

Woningbouw

Het vinden van een geschikte woning in Westland is voor veel mensen een steeds groter probleem. Hoewel de economie aantrekt en er al op een aantal plaatsen flink wordt gebouwd, is dat bij lange na nog niet voldoende voor iedereen die in Westland wil wonen. De afgelopen jaren is er minder sociale woningbouw gerealiseerd dan in de Woonvisie is gepland en volgens het college halen we dat niet meer in. Waarom eigenlijk niet, college? Waarom zet u niet een tandje bij? Halen we überhaupt wel de doelstellingen uit onze Woonvisie?

In de verschillende verkiezingsprogramma’s wordt veel gesproken over huisvesting van doelgroepen. Ook vandaag hebben we daar een aantal dingen over gehoord. We moeten bouwen voor starters, voor senioren, voor arbeidsmigranten, voor spoedzoekers, en allemaal in aparte plannetjes. Eigenlijk moeten we gewoon bouwen voor iedereen die een woning nodig heeft en dat op een slimme manier doen. Op locaties voor arbeidsmigranten kunnen ook woningen komen voor spoedzoekers en er zijn vast meer combinaties te bedenken. College, hoe strak zit u in de scheiding van woningen voor verschillende doelgroepen en hoe slim wilt u omgaan met deze plannen?

Alcoholpreventie

Het is inmiddels al twee jaar geleden dat de leeftijd waarop iemand alcohol mag kopen, is verhoogd naar 18 jaar. Terwijl landelijk de alcoholconsumptie onder jongeren daalt, blijft Westland achter. Alle gevallen van comazuipende tieners en alle waarschuwingen van dokter Van der Lely hebben helaas nog niet voldoende effect gehad.

Natuurlijk worden er in Westland al goede maatregelen getroffen. Het aantal alcoholvrije feesten is toegenomen en ook bij het carnaval in Wateringen en De Lier wordt er goed gecontroleerd. Toch moeten we nog meer stappen zetten. Horeca Nederland heeft een pilot gehouden in Utrecht waarbij, onder andere door het inzetten van ‘mystery guests’, de naleving van het verkoopverbod aan jongeren enorm is gestegen. Horeca Nederland heeft duidelijk aangegeven dit ook in andere gemeenten te willen uitvoeren. D66 vindt dat wij dit aanbod aan moeten nemen en vragen het college dan ook met een motie om te onderzoeken of de pilot ook in Westland kan plaatsvinden.

Groen

Het openbaar groen komt er in het Uitwerkingsprogramma toch wat bekaaid van af. Er is een maatregel Groen, maar die heeft geen eigen nummer, geen doelstelling en ook geen budget gekregen. En dat terwijl openbaar groen zo belangrijk is voor de leefbaarheid van de dorpen en de gezondheid van de Westlanders. Net als in de vorige periode wordt een deel overgelaten aan de markt, maar we weten allemaal dat openbaar groen geen geld oplevert en het bij ontwikkelaars dus geen prioriteit heeft.

Twee jaar geleden heeft het college een D66-motie, gesteund door GroenLinks, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP, overgenomen om een aanzienlijke openbare groenvoorziening op te nemen in de op te stellen gebiedsvisie voor het centrum van Naaldwijk. Nu constateren we dat er geen centrumvisie komt, maar een voor de Verdilaan. Verder geeft de wethouder openbare ruimte een hoop tegenstrijdige signalen af. Eerst was er volgens hem geen geld voor een inrichting van het veld hier tegenover, maar plotseling was er vier ton beschikbaar. Eerst wilde hij het veld zo laten als er het er nu ligt, maar plotseling komt hij met een memo met een inrichtingsplan. Hier worden wij toch wel een beetje moe van.

Om nu te voorkomen dat de aanzienlijke openbare groenvoorziening sneuvelt nu het college een andere gebiedsvisie gaat maken, dienen wij wederom een motie in om te zorgen dat er een permanente groenlocatie in dit deel van Naaldwijk wordt gerealiseerd. Onze inwoners hebben daar recht op.

World Horti Center

Het World Horti Center en de Greenport Horti Campus zijn nu al een tijdje in bedrijf. Studenten reizen af en aan en ook veel binnen- en buitenlandse delegaties hebben al een bezoek gebracht. Ondanks alle bedrijvigheid lijkt het alsof het project stil staat. De afgelopen jaren zijn ons mooie vergezichten voorgehouden. Na het eerste bloemblad zouden er nog vier volgen.

En niet alleen wij worden een beetje ongeduldig. Ook bij VNO-NCW en LTO klinkt de oproep aan de gemeente om de regie in handen te nemen en het WHC door te ontwikkelen. In het uitvoeringsprogramma staat wel dat de gemeente gaat stimuleren en netwerken en met een visie en strategie gaat komen, maar het is allemaal zo tam. Waar is het enthousiasme van vorig jaar gebleven? Waar is de drive om startups, universiteiten en innovatieve bedrijven binnen te halen naartoe? College, laat nu in uw termijn ons eens zien dat het WHC-vuur nog in u brandt en dat u een leidende rol heeft bij de toekomst van de Greenport.

Wat missen we?

Duurzaamheid

Het klimaat is hot tegenwoordig. Vrijwel iedereen is doordrongen van het feit dat we niet onbeperkt kunnen doorgaan met het verstoken van fossiele brandstoffen. Ook in Westland zien we gelukkig steeds meer zonnepanelen verschijnen, worden de lantaarnpalen voorzien van LED-lampen en worden inwoners via Westland woont duurzaam gestimuleerd ook zelf maatregelen te nemen.

Veel woningbezitters willen best hun huis verduurzamen, maar hikken toch aan tegen het bedrag dat ze moeten ophoesten voor de investering in maatregelen. De wil is er, maar het geld ontbreekt. In deze gevallen zou de gemeente een beslissende rol kunnen spelen door het instellen van een fonds waaruit leningen kunnen worden verstrekt. Het moet een revolverend fonds worden: het geld dat wordt terugbetaald kan vervolgens opnieuw worden uitgeleend. Voor het instellen van een dergelijk fonds dienen wij een motie in.

Gemeentelijke website

Een belangrijke taak van de gemeentelijke overheid is goed communiceren met inwoners en bedrijven. Vertellen wat wij doen in het bestuur van Westland, maar ook goed over het voetlicht brengen welke diensten wij verzorgen voor onze inwoners en bedrijven en hoe zij aan die diensten kunnen komen. Een van de belangrijkste kanalen daarvoor is de gemeentelijke website. Het is alweer een aantal jaren geleden dat de vormgeving van de site is aangepast en het werd er toen niet echt beter op. Snel de juiste informatie vinden, zeker over beleid, is niet eenvoudig.

En als het voor ons al niet eenvoudig is, hoe is het dan voor mensen met een beperking? Gemeenten zijn verplicht om binnen twee jaar hun website aan te passen aan een vastgesteld toegankelijkheidsniveau. D66 vindt dat Westland geen twee jaar moet wachten. Al onze inwoners, ook die met een beperking, hebben nu al recht op een goede toegang tot onze volledige dienstverlening. Om deze toegankelijkheid te bespoedigen zullen wij een motie indienen.

Wereldvoedseldag

De uitstraling van de gemeente Westland zit hem niet alleen in de informatie op onze website. Het gaat om veel meer. Om het beeld dat anderen van ons hebben. Wij zijn meer dan een plek op ranglijsten van gemeenten. Wij zijn naar inwoners de 27e gemeente van Nederland, één plek boven Emmen.

D66 vindt dat we aan de rest van het land mogen laten zien dat we er zijn. Dat kan door het binnenhalen van landelijke evenementen. Per jaar zou één evenement met landelijke uitstraling mogelijk moeten zijn. Een zo’n evenement dat een perfecte link met Westland heeft is het landelijke festival van Wereldvoedseldag in oktober dat in het teken staat van voedselzekerheid, voedselvoorziening en innovatie. Met een motie vragen wij het college zich in te spannen om dit festival, het liefst volgend jaar al, naar Westland te halen.

Uitleiding

Diversiteit

Met deze begroting, het collegeprogramma en het uitwerkingsprogramma kan deze bestuursperiode eindelijk beginnen. Bij het lezen van alle plannen voor de komende jaren, maar ook de voorstellen en moties van de afgelopen maanden viel ons wel iets op. Westland leeft als grote tuinbouwgemeente van de handel met de buitenwereld en heeft veel baat bij de positie in de regio. Desondanks zien we regelmatig een terugtrekkende beweging.

Het beeld rijst op van een Gallisch dorpje omringd door palissades om maar de grote boze wereld vol met Romeinen buiten te houden. Romeinen die zich vermommen als statushouders, Hagenaars en arbeidsmigranten. Maar dan rijst toch bij ons de vraag: zijn die Romeinen echt zo slecht dat ze hier niet binnen mogen? Of zijn ze juist een verrijking van onze samenleving? Wij denken het laatste.

Westland is altijd verrijkt door mensen die hier niet vandaan kwamen. Ontelbare Westlanders stammen af van Duitse of Franse immigranten. Is onze streek daar slechter van geworden? Nee. Al die kennis en ervaring uit Nederland, uit Europa, uit de wereld, heeft Westland gemaakt wat het nu is. En nieuwe Westlanders zullen ook hun steentje bijdragen. Die diversiteit heeft daarom een duidelijke meerwaarde. Met een motie vragen wij de raad dit te onderstrepen.

Slot

Hiermee kom ik aan het slot van de algemene beschouwingen van D66 Westland. 2018 was een roerig jaar en 2019, met twee verkiezingen, zal ook niet geruisloos voorbij gaan. D66 Westland, vandaag precies 37½ jaar oud, wenst de raad, het college, de griffie en de ambtenaren een succesvol begrotingsjaar toe.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland
6 november 2018

MOTIE

Pilot naleving verkoop alcohol (D66 – GL – PvdA)

Verzoekt het college

te (laten) onderzoeken of in Westland de in de gemeente Utrecht i.s.m. Horeca Nederland uitgevoerde pilot om de naleving van de verkoop van alcohol aan minderjarigen terug te dringen uitgevoerd kan worden

MOTIE

Central Park Naaldwijk (D66 – GL – PvdA)

Verzoekt het college

om bij het opstellen van de gebiedsvisie Verdilaan in Naaldwijk een aanzienlijke ruimte te reserveren voor een openbaar ‘Central Park’ nabij het centrum, die ten minste voorzien wordt van:
a. speelvoorzieningen
b. zitgelegenheden met prullenbakken
c. Biesieklette
d. openbaar toilet

MOTIE

Revolverend duurzaamheidsfonds (D66 – GL – PvdA)

Verzoekt het college

om in 2019 een revolverend fonds tot stand te laten komen, waaruit inwoners geld kunnen lenen om energiebesparende maatregelen te nemen voor de woning en deze lening terugbetalen met de door deze maatregelen bespaarde energiekosten

MOTIE

Toegankelijkheid gemeentelijke website (D66 – GL – PvdA)

Verzoekt het college

• te (laten) onderzoeken op welke wijze de inrichting van de website zodanig kan worden verbeterd dat informatie intuïtief en makkelijk kan worden gevonden en de raad hierover te informeren
• aan te geven per wanneer de website van de gemeente volledig voldoet aan de toegankelijkheidseisen op niveau AA en dit op te nemen in de toegankelijkheidsverklaring
• het waarmerk drempelvrij.nl aan te vragen

MOTIE

Wereldvoedseldag (D66 – GBW – GL – PvdA)

Verzoekt het college

alles in het werk te stellen om het centrale evenement van World Food Day 2019 plaats te doen vinden in de gemeente Westland

MOTIE

Meerwaarde divers Westland (D66 – GL – PvdA)

Spreekt uit

dat de gemeenteraad van Westland een diverse samenstelling van de bevolking ziet als een meerwaarde voor Westland

Gepubliceerd op 10-11-2018 - Laatst gewijzigd op 10-11-2018