Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2018-04-16 brief aan de informateurs

Geachte heer Buitelaar, geachte heer Witkamp, beste Martin, beste John,

Hartelijk dank voor uw verzoek om punten aan te dragen voor een nieuw Hoofdlijnenakkoord dat als basis gaat dienen voor de komende coalitie. Wij maken graag gebruik van dit aanbod.

Zoals wij in onze bijdrage op 9 april 2018 duidelijk hebben gemaakt, had D66 graag gezien dat alle fractievoorzitters van de partijen binnen de raad met elkaar om de tafel waren gegaan om de onderlinge verhoudingen te bespreken. Eerst hadden er afspraken gemaakt moeten worden over hoe men met elkaar om zou willen gaan, en daarna afspraken maken over de inhoud van het coalitieakkoord. Helaas werd gekozen voor een andere procedure.

Wij zijn verheugd dat de formerende partijen onze suggestie voor een Hoofdlijnenakkoord hebben overgenomen. In onze visie bevat een dergelijk akkoord rond de vijftien hoofdpunten waar bij voorkeur brede overeenstemming over is. Vervolgens kunnen deze hoofdpunten worden uitgewerkt en toegelicht in een collegewerkprogramma. Voor beide documenten moet gelden dat niet alles dichtgetimmerd wordt, maar dat de gemeenteraad van Westland de kans krijgt om écht het hoogste orgaan van de gemeente te zijn. Dit zal ervoor zorgen, dat iedere fractie in de raad mee kan doen, en dat ieder ook wat te vertellen heeft. D66 is van mening dat dit essentieel is, om ook de onderlinge verhoudingen binnen de gemeenteraad te verbeteren. Daarnaast doet wat D66 betreft dit het meeste recht aan de politieke verhoudingen in de raad en de stem van de kiezer die 21 maart gesproken heeft.

Wij hebben vijf hoofdpunten geformuleerd die volgens D66 Westland deel uit zouden moeten maken van een Hoofdlijnenakkoord. Vervolgens hebben wij deze hoofdpunten nader uitgewerkt met specifieke acties en beleidspunten die wat ons betreft opgenomen dienen te worden in een collegewerkprogramma.

Hoofdpunten

Zorg
Binnen de zorg meer inzetten op preventie om bij dalende Rijksbijdragen het niveau van de zorg voor Westlanders op peil te houden.

Cultuur
Een nieuw beleid voor het cultuurhistorisch erfgoed opstellen, samen met het veld, om behoud en bescherming te garanderen en het erfgoed deel uit te laten maken van het toeristisch en recreatief aanbod.

Groen
Een tweede tranche van het Leefomgevingsfonds instellen om daarmee Westland binnen en buiten de dorpskernen te vergroenen.

Cannabis
Stel als gemeentelijke overheid alles in het werk om te zorgen dat patiënten ongestoord hun eigen cannabisolie kunnen maken, zolang deze middelen niet behoorlijk worden vergoed door zorgverzekeraars.

Emancipatie
De in het beleidsplan Regenboogstad opgenomen doelen en acties dienen daadwerkelijk te worden uitgevoerd.

Nadere toelichting en uitwerking

Zorg
Na de decentralisaties is het niveau van de jeugd- en ouderenzorg in Westland op het oude peil gebleven (de ‘zachte landing’). De komende jaren zouden de bijdragen van het Rijk kunnen dalen en de kosten stijgen. Om het niveau van de zorg te waarborgen moet nog meer dan nu worden ingezet op preventie. Hier hoort ook vereenzaming bij. Er moet bij vereenzaming niet alleen gedacht worden aan (LHBTI-)ouderen, maar ook aan inwoners van andere leeftijden die kunnen vereenzamen, bijvoorbeeld door werkloosheid of echtscheiding.
Daarnaast wil D66 Westland dat de ontschotting tussen de budgetten voor 18- en 18+ wordt doorgezet om te voorkomen dat jongeren die 18 jaar worden tussen wal en schip gaan vallen.
Tot slot ziet D66 graag dat het Sociaal Kernteam, in navolging van de gemeente Zaanstad, een groter bedrag ter beschikking krijgt dat vrij besteedbaar is, zodat op een directe manier mensen geholpen kunnen worden zonder dat dit beperkt wordt door allerlei regeltjes.

Cultuur
In 2014 heeft D66 Westland al bij de toenmalige formateurs aangedrongen op herziening van de nota Cultuurhistorisch Erfgoed uit 2005. Niet alleen hebben wij een morele verplichting om te zorgen voor het ons toevertrouwde erfgoed, maar dit erfgoed kan ook worden ingezet in het kader van het aantrekkelijker maken van Westland voor toerisme en recreatie. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat cultuurhistorisch erfgoed van grote waarde is voor de toerismesector en kan zorgen voor verhoogde inkomsten voor het MKB en de horeca. Een nieuw beleid dient samen met ‘het veld’ (de lokale en regionale historische organisaties) te worden opgewerkt zodat een breed draagvlak voor het beleid wordt gecreëerd.
Uiteraard hoort hier ook een gedegen onderzoek bij naar de haalbaarheid van een mogelijk op te richten Westlands Kunstmuseum.

Groen
D66 Westland pleit voor een groener Westland, zowel binnen de dorpen als daarbuiten. Het zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn om ‘elk dorp zijn eigen Hofpark’ te geven, maar elke gelegenheid tot vergroening moet worden aangegrepen. Hierbij horen ook het in overleg met de winkeliers plaatsen van meer bloem- en plantenbakken in de dorpscentra en het vervangen van sommige bestrating door gras of heestervakken, zoals dat bijvoorbeeld bij station Rijswijk is gebeurd. Dit houdt in, dat D66 Westland pleit voor een tweede tranche van het Leefomgevingsfonds waarvoor de uit te voeren projecten ook weer door de bevolking en de gemeenteraad worden aangedragen.
Behalve vergroening van de buitenruimte pleit D66 ook voor verdere vergroening van het onderwijs, waarbij een verdere ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs bij de Greenport HortiCampus voorop staat, zodat in Westland de onderzoekers, ondernemers en werknemers van de toekomst kunnen worden opgeleid.

Cannabis
De afgelopen maanden is er binnen de gemeenteraad volop gediscussieerd over cannabis. Natuurlijk sluit D66 Westland niet de ogen voor de gevolgen van cannabis, net als die van andere genotmiddelen. Het blijft daarom van belang dat wij adequate voorlichting mogelijk maken over zaken als cannabis, alcohol, tabak en paddo’s, maar zeker ook over onderwerpen als sexting, loverboys en veilig vrijen.
Dit laat onverlet dat wij als overheid een morele plicht hebben om te zorgen voor onze inwoners die voor hun gezondheid en kwaliteit van leven afhankelijk zijn van cannabisolie. Zolang deze middelen niet behoorlijk worden vergoed door zorgverzekeraars, dient de gemeentelijke overheid alles in het werk te stellen om te zorgen dat patiënten ongestoord hun eigen cannabisolie kunnen maken. In een aantal gemeenten in Nederland is hierover een beleid geformuleerd. Dit betekent dat D66 Westland wil dat ook Westland een dergelijke stap neemt en dit niet afschuift naar de politie en het Openbaar Ministerie.

Emancipatie
Als gevolg van een motie van D66 Westland uit 2011 is Westland al een aantal jaren Regenboogstad. De regeling waarbij de gemeente van het Rijk een jaarlijkse subsidie krijgt, is onlangs voor een aantal jaren verlengd. D66 Westland wil dat er in de komende periode werk wordt gemaakt van de punten die in elk bij het Rijk ingediend beleidsplan staan, maar die niet worden uitgevoerd. Te denken valt aan het verhogen van het aantal voorlichtingslessen in het voortgezet onderwijs en het stimuleren van het verkrijgen van het Roze Loper-keurmerk door zorginstellingen. De voortgang zou, anders dan nu, met regelmaat aan de raad moeten worden gemeld.
Behalve de aandacht voor de emancipatie van LHBTI’s wil D66 Westland ook hernieuwde aandacht voor de emancipatie van vrouwen en allochtonen, zodat Westland echt een gemeente wordt waar iedereen mee kán doen en iedereen mee mág doen.

D66 Westland hoopt dat deze punten steun zullen krijgen van de beoogde coalitie en overgenomen worden in het komende Hoofdlijnenakkoord en Collegewerkprogramma. Indien gewenst, zouden wij de bovenstaande punten graag in een persoonlijk gesprek aan u toelichten.

Met vriendelijke groet,

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland

Gepubliceerd op 16-04-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018