Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2018-01-25 schriftelijke vragen – voorwaarden bij evenementenvergunningen – antwoord

Geachte gemeenteraad,

De fractie van D66 Westland heeft ons in een op 7 december 2017 verzonden brief vragen gesteld over voorwaarden in evenementenvergunningen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016”, beantwoorden wij deze vragen.

Alvorens in te gaan op uw vragen achten wij het van belang om u enige informatie te geven over het vergunningenbestel.
In de huidige evenementvergunning worden voorschriften opgenomen op het gebied van openbare orde en veiligheid (o.a. over een veiligheidsplan, contactpersonen, calamiteitenroutes, bereikbaarheid hulpdiensten, e.d.), verkeer (afsluitingen, omleidingen e.d.), beveiliging, inzet EHBO, geluid, brandveiligheidsvoorschriften e.d.

Voor wat betreft het schenken van alcohol tijdens evenementen wordt op grond van de Drank- en Horecawet aan de organisator van een evenement een ontheffing verleend om buiten een horeca-inrichting om alcohol te schenken. In deze ontheffing worden diverse voorschriften opgenomen, bijvoorbeeld dat de verstrekking van de alcoholhoudende drank onder leiding moet plaatsvinden van een leidinggevende, dat het verboden is om sterke drank te verstrekken, dat het verboden is alcoholhoudende te verkopen aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap zijn en dat bij de tappunten op duidelijk wijze moet zijn aangegeven dat aan personen onder de 18 jaar geen zwak-alcoholhoudende drank wordt verstrekt e.d.

Vraag 1
Is het college bekend met de mogelijkheid om de evenementenvergunningen aan te scherpen om de alcoholproblematiek onder jongeren tegen te gaan?

Antwoord 1
Ja. Zoals in onze inleiding is weergegeven, is ons de mogelijkheid van het opleggen van voorschriften bekend en maken wij daar ook gebruik van.

Vraag 2
Welke verschillende opties ziet het college om de evenementenvergunningen aan te passen zodat de alcoholproblematiek onder jongeren afneemt?

Antwoord 2
Het begint natuurlijk met het besef bij alle partijen dat alcoholgebruik risicovol is en dat alcohol op een verantwoorde manier moet worden verstrekt en ingenomen.
Zoals u in de toelichting van de vragen stelt, zijn er verschillende opties om (extra) voorschriften te stellen aan de alcoholverstrekking tijdens evenementen. Uw suggesties zoals het doen van een blaastest en het verwijderen van een feest van jongeren onder de 18 jaar die alcohol gebruiken, zijn enkele van de mogelijkheden. Welke voorschriften wij opnemen, is afhankelijk van het soort evenement en uiteraard ook van de maatregelen die de organisatie aangeeft te treffen om verantwoorde alcoholverstrekking en -gebruik mogelijk te maken. Een en ander uiteraard binnen de wettelijke grenzen.

In de evaluatie van de zomerevenementen 2017 is als actiepunt opgenomen dat de organisatoren, politie, beveiliging, EHBO en gemeente gezamenlijk concretere afspraken moeten maken om het overmatige alcoholgebruik tegen te gaan.
Met een aantal organisatoren vindt binnenkort overleg plaats over maatregelen die genomen kunnen worden. Inmiddels hebben enkele organisatoren aangegeven dat zij overwegen om bepaalde delen van het evenemententerrein tijdens de feestweek alleen toegankelijk te maken voor personen van 18 jaar en ouder.

Vraag 3
Welke extra voorwaarden wil het college in de evenementenvergunningen op gaan nemen om de alcoholproblematiek onder jongeren tegen te gaan?

Antwoord 3
Zoals in de beantwoording van vraag 2 is aangegeven, zijn wij in overleg met diverse betrokken partijen om te komen tot een verantwoorde wijze van alcoholverstrekking om op deze wijze het alcoholmisbruik onder, onder andere, jongeren tegen te gaan.

Verantwoorde alcoholverstrekking en -gebruik zal ook worden meegenomen in de vorming van het nieuwe evenementenbeleid.

In de Drank en Horecawet is aangegeven dat het verboden is om alcohol te schenken aan personen onder de 18 jaar. Ondanks het feit dat dit verbod reeds wettelijk is vastgelegd, zal dit voorschrift nadrukkelijk in de ontheffing worden opgenomen wanneer op een evenement ook personen onder de 18 jaar aanwezig zijn.

Omdat geen enkel evenement hetzelfde is, blijft het opnemen van voorschriften in een evenementenvergunning een kwestie van maatwerk. Naast het opnemen van extra voorschriften kan ook gedacht worden aan het intensiveren van het toezicht (en handhaving) op de naleving van deze voorschriften.

Vraag 4
Als het college mogelijkheden ziet voor aanvullende voorwaarden in evenementenvergunningen, waarom zijn die dan nooit eerder gesteld?

Antwoord 4
De grote zomerevenementen worden jaarlijks met diverse partijen geƫvalueerd. Het alcoholgebruik tijdens de evenementen is een van de aandachtspunten bij deze evaluatie. Organisatoren en horecaondernemers worden zich hiervan ook steeds meer bewust en treffen steeds meer en betere maatregelen om alcoholmisbruik tegen te gaan.
Partners als Brijder verslavingszorg en Vitis Welzijn onderkennen het problematisch alcoholgebruik onder jongeren en zijn actief betrokken bij het tegengaan hiervan.
Alleen extra voorschriften opnemen is niet de oplossing. Er zullen zowel preventieve als repressieve maatregelen moeten worden getroffen.
In dit geheel moet de rol van de ouders c.q. verzorgenden van de jongeren niet vergeten worden als het gaat om het tegengaan van problematisch alcoholgebruik.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris,
A.C. Spindler
de burgemeester,
A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Gepubliceerd op 08-02-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018