Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2017-12-20 schriftelijke vragen – huisvesting the old counters – antwoord

Geachte gemeenteraad,

De fractie D66 Westland heeft ons in een op 23 november 2017 verzonden brief vragen gesteld over de huisvesting van The Old Counters.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016”, beantwoorden wij deze vragen.

Vraag 1
Is de brief van 21 april 2017 de enige uitkomst van het gesprek zoals dat door de wethouder in de raadsvergadering van 21 maart 2017 is gemeld?

Antwoord 1
De biljartvereniging is in contact gebracht met Stichting Waterman Natuurlijk!, die nieuwbouwplannen heeft voor zwembad de Waterman. Betrokkenen hebben inmiddels een oriënterend overleg met elkaar gehad.

Vraag 2
Waarom is een op 21 april 2017 verzonden brief bijna zeven maanden later onderwerp van gesprek in de collegevergadering?

Antwoord 2
Het huisvestingsvraagstuk van The Old Counters is nogmaals onder de aandacht van het college gebracht. Wij hebben de uitkomst van de interne quickscan nogmaals bekeken.

Vraag 3
Hoe hoog is de kwaliteit van het openbaar groen aan de Veenbes? Is bij de beoordeling van het openbaar groen bij de Veenbes overwogen om bij vestiging van een verenigingsaccommodatie op deze plaats, in de omgeving een nieuwe, grotere groenvoorziening aan te leggen?

Antwoord 3
De groen- en waterstructuur is een belangrijk stedenbouwkundig element in dit deel van Wateringen en moet onaangetast blijven. Dit impliceert dat compensatie van het groen/water niet aan de orde is. De quickscan heeft zich beperkt tot het perceel plaatselijk bekend als Veenbes nabij 15 in Wateringen. Kadastraal nummer C 6430.

Vraag 4
Wat is er in de tussentijd van gemeentewege gedaan om The Old Counters te helpen bij het vinden van een nieuwe, adequate accommodatie?

Antwoord 4
Wij stellen voorop dat de gemeente niet verplicht is om alternatieve huisvesting te zoeken voor The Old Counters. De vereniging huurt de locatie momenteel van een derde. The Old Counters hebben zelf gezocht naar beschikbare ruimte. Daarbij hebben zij hun oog laten vallen op de nog beschikbare ruimte achter de hal van de schietvereniging aan de Dorpskade in Wateringen. In overleg met toenmalig wethouder M. el Mokaddem is afgesproken dat er een interne quickscan voor deze locatie zou worden uitgevoerd. De uitkomst daarvan kent u.

Vraag 5
Welke andere locaties, anders dan de in de brief genoemde De Ark, zijn er inmiddels bekeken en beoordeeld? Is hierbij ook gekeken naar het braakliggend terrein op de hoek van Gagelland en Maasdijkseweg (bij de poller)?

Antwoord 5
Voor een overzicht van de onderzochte locaties zult u bij The Old Counters te rade moeten gaan. Er is niet gekeken naar het braakliggende terrein op de hoek Gagelland-Maasdijkseweg. Deze locatie is in eigendom bij Stedin en heeft bovendien de bestemming “Bedrijven”.

Vraag 6
Is het gewoonte om, indien een vereniging door ruimtelijke ontwikkelingen moet verhuizen en daarover met het college in gesprek is, een quickscan uit te voeren en de legeskosten daarvan door de vereniging te laten dragen? Kan de gemeente deze niet voor haar rekening nemen?

Antwoord 6
De quickscan is intern aangevraagd en uitgevoerd. De leges zijn niet doorberekend aan The Old Counters.

Vraag 7
Welk tijdspad is er voorzien voor de ontwikkelingen in de strook langs de Dorpskade en op welke termijn dient de biljartvereniging een nieuw pand te hebben gevonden?

Antwoord 7
Er is nog geen tijdspad bekend omdat dit afhankelijk is van initiatieven van derden. Het huurcontract voor de huidige locatie van The Old Counters is overigens door de verhuurder opgezegd per 31 december 2017.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris
M. van Beek
de burgemeester
M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Gepubliceerd op 12-02-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018