Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 oktober 2021

D66 Westland presenteert concept-verkiezingsprogramma

Door het overhandigen van een usb-stick ontving lijsttrekker Benjamin Hofland het conceptverkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 uit handen van afdelingsvoorzitter Mark Hendrix. In het programma, getiteld ‘Samen voor Westland’, staan de plannen van D66 voor een groen, sociaal en inclusief Westland dat op de toekomst is voorbereid. Lijsttrekker Hofland: “Het is een mooi programma geworden, waarin er aandacht is voor de vraagstukken van deze tijd zoals het klimaat, wonen, maar ook de jeugd. Het programma biedt antwoorden voor de vraagstukken van deze tijd.”

De leden van D66 Westland kunnen het programma tot 7 november amenderen. Op de ledenvergadering van 15 november wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Download hier het conceptverkiezingsprogramma. Voor de versie met regelnummers (voor amendementen) klik hier.

Groen en leefbaar

We gaan Westland vergroenen door meer bomen en struikgewassen aan te leggen. Er gaat geen natuur meer ten koste van woningen. Bij nieuwe woningen zorgen we voor voldoende groen, ook op gevels en daken. De groenblauwe ecologische zones worden uitgebreid en onderling verbonden.

Betaalbare woningen

We bouwen betaalbare huizen voor starters en ouderen. Dat doen we door te verdichten en met hoogbouw. We laten de vaste parkeernorm los, waardoor woningen meer betaalbaar worden en er meer ruimte ontstaat voor groen.

Goed onderwijs

Onderwijs is de basis voor ieders persoonlijke ontwikkeling en geluk. We zorgen voor meer budget voor het bouwen van extra scholen. Daarbij zorgen we voor een gezond binnenmilieu en groene schoolpleinen. Ook maken we scholen geschikt voor individueel onderwijs. We pleiten voor een rijke schooldag waar, naast rekenen en taal ook ruimte is voor sport en cultuur. Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen en elk kind verdient een goede start. Daarom moeten kinderen vanaf 14 maanden in aanmerking komen voor voorschoolse educatie.

Gezonde jeugd

Om ervoor te zorgen dat onze kinderen zo gezond mogelijk opgroeien, stimuleren we scholen om een gezonde kantine te hebben. We onderzoeken ook de mogelijkheden om kinderen op de basisschool kosteloos een gezonde lunch aan te bieden. We stimuleren bewegend leren en een beweegvriendelijk schoolplein. Daarnaast willen we rookvrije sportverenigingen.

Meer ruimte voor de fiets

We willen meer ruimte voor de (elektrische) fiets. We investeren in snelle fietsverbindingen en waar dat kan worden fietspaden verbreed. We sluiten fietsroutes aan op de opstapplaatsen van snelle openbaar vervoerverbindingen en zorgen daar voor goede en veilige stallingsmogelijkheden en voldoende oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen. Om het gebruik van de auto te ontmoedigen voeren we deelfietsen en deelscooters in. Om de veiligheid en de leefbaarheid te verbeteren wordt 30 kilometer per uur de standaard binnen de bebouwde kom en worden de dorpscentra autoluw.

Een inclusieve samenleving

We creëren een echt inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen en meetelt. Daarom moeten we voortdurend aandacht blijven schenken aan discriminatie en uitsluiting, de rechten van mensen met een beperking en minderheden. We stellen een – verplichte – Lokale Inclusie Agenda op, waarin niet alleen aandacht uitgaat naar mensen met een beperking, maar ook naar andere groepen die worden uitgesloten van een volwaardige deelname aan de samenleving.

Aandacht voor cultuur

We versterken de aandacht voor cultuur met cultuuronderwijs op scholen. Tevens borgen we de activiteiten van Cultuurweb door de financiering ervan structureel in de begroting op te nemen. De nieuwbouw van theater De Naald moet onderdeel worden van de bouw van een cultureel centrum (cultuurpaleis), waarin – naast een theater en bioscoop – plaats moet zijn voor muziekonderwijs, oefenruimten, een expositieruimte, Cultuurweb, de bibliotheek en wellicht de WOS.

Een veilig Westland

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om vrij te kunnen zijn. Zonder veiligheid geen vrijheid. Omdat iedere vrouw zich op straat veilig moet kunnen voelen en zich ’s avonds zonder angst op straat moet kunnen begeven, investeren we in trainingen en het beschikbaar stellen van lesmateriaal aan jongens om hen weerbaarder te maken en hen bewust te laten worden van hun gedrag en de effecten daarvan. Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling leidt elk jaar tot veel lichamelijk letsel – ook onder omstanders -, dierenleed en schade aan de openbare ruimte en het milieu. Daarom stellen we in heel Westland een verbod op het afsteken van vuurwerk in. Om de ondermijnende criminaliteit tegen te gaan zetten wij ons in voor het reguleren van de cannabisproductie en het legaliseren van de inkoop van wiet door coffeeshops.

Meer dualisme

Vertrouwen is de basis voor een gezonde, democratische samenleving. Wij staan voor een transparante en integere bestuursstijl, waarin iedereen gehoord wordt en we niemand laten vallen. Inwoners moeten kunnen meepraten over beleid dat hen direct raakt. We zijn voorstander van een bestuursakkoord op hoofdlijnen en voor meer dualisme. Naast het right to challenge, dat we beter willen promoten, stellen we een right to cooperate in, waardoor inwoners en maatschappelijke partijen de mogelijkheid krijgen om in samenwerking met de gemeente een duurzaam burgerinitiatief op te zetten en te realiseren. Tevens introduceren we het burgeramendement, waarmee inwoners met een brede vertegenwoordiging direct invloed kunnen uitoefenen.